Adatvédelmi szabályzat


Általános rendelkezések

Ez a dokumentum arról ad tájékoztatást, miként kezelem az Ön személyes adatait, és Önnek milyen jogai vannak az általam kezelt személyes adataival kapcsolatban. Ez az adatkezelési tájékoztató az Európai Unió kapcsolódó rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabály (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján készült.

Elérhetőségek (kapcsolattartó)

Név: Bibó Alpár Zoltán

Weboldal: www.biboalpar.com

E-mail: info@biboalpar.com

Telefonszám: +36304765226

A személyes adatok forrása

Az adatkezeléssel érintett személyek

1. Azok a természetes személyek, akik a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltve megadják a személyes adataikat.

2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek; név, telefonszám, email-cím.

3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

Az adatfeldolgozás célja

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. Regisztráció a honlapon [www.biboalpar.com] a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően;

2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);

3. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;

4. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:

 • Webnode AG (webáruház rendszer);
 • Google Analytics (weboldal statisztika);

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga; Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a rendszereimből törlöm. A számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetem, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felém, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetem.

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog; Ön jogosult arra, hogy a kapcsolattartótól információt kapjon arról, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha az adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • az adatkezelés céljáról
 • az Önről kezelt személyes adattípusokról
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltem vagy közölni fogom
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól információt kapjon.

A joggyakorlásnak célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatok fel a tájékoztatás teljesítéséért. A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítom, hogy az azonosítást követően emailben juttatom el Önhöz a kezelt személyes adatokat és információkat.Ön jogosult arra, hogy a kapcsolattartótól információt kapjon arról, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha az adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • az adatkezelés céljáról
 • az Önről kezelt személyes adattípusokról
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltem vagy közölni fogom
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól információt kapjon.

A joggyakorlásnak célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatok fel a tájékoztatás teljesítéséért. A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítom, hogy az azonosítást követően emailben juttatom el Önhöz a kezelt személyes adatokat és információkat.

3. A személyes adatok törlésének joga; Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljem az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem,
 • Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • személyes adatait jogellenesen kezeltem, és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • személyes adatait uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztam az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyok köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles vagyok megtenni az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassam az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésem áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga; Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben személyes adatait nem kezelhetem tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5. Az adatok hordozhatóságához való jog; amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy az Ön által megadott adatokat kérje, amit Excel formátumban bocsátok az Ön rendelkezésére.

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

Amennyiben jogaival élni kíván, az együtt jár az Ön azonosításával, illetve, hogy Önnel szükségszerűen kapcsolatba lépjek. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (az azonosítás azonban csak olyan adatokon alapulhat, melyek a nyilvántartásomban már szerepelnek), valamint az info@biboalpar.com e-mail fiókban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolom meg emailben.

A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi; az Ön által megadott adatok email formátumban kerülnek hozzám, az adatokat pedig egy jelszóval védett Excel fájlban rendszerezek.

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Záró rendelkezések

1. Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési kapcsolatfelvételi űrlapon.

3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek 2020. 08. 15-én.